Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternatíva spoza hraníc
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000374
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38665 €
Sumár projektu:Naša organizácia – Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou je štátnou vzdelávacou inštitú-ciou zaoberajúcou sa výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa. Poskytujeme vzdelávanie 185 žiakom, z ktorých väčšina trpí okrem mentálneho postihnutia aj inými pridruženými zdravotnými postihnutiami, akými sú napr. telesné, zrakové, sluchové postihnutie alebo trpia chorobami ako napr. epilepsia, cukrovka. Tieto deti sú deťmi pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít, teda zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žijú v nevyhovujúcich priestoroch v osadách v našom meste a jeho okolí. Nemajú dostatočne stimulačné rodinné zázemie pre svoj osobnostný a vzdelanostný rozvoj. Evidujeme absenciu základných hygienických návykov, nízku úroveň samoobslužných zručností i spôsobov správania. Práca s týmito deťmi je nesmierne náročná a pedagógovia s nimi pracujúci musia byť profesijne na vysokej úrovni s dostatočnými skúsenosťami a zmyslom pre empatiu. Pre pedagógov je nesmierne dôležitý aj pocit spolupatričnosti medzi sebou, čomu prospieva pocit, že nielen v našejine je práca s touto cieľovou skupinou náročná. Cieľom nášho projektu preto je: „Zvýšiť kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom krátkodobých zahraničných mobilít.“ Účastníkmi projektu sú 37 pedagogickí zamestnanci našej školy. Ich profesionálnym zameraním je poskytovanie výchovy a vzdelávania mentálne postihnutým deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia 2 krátkodobých zahraničných mobilít pre pedagógov pracujúcich s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. 1. Turnus - zahraničná mobilita vo Francúzsku (Nemecku alebo Švajčiarsku) 2. Turnus – zahraničná mobillita v Taliansku, partnerská škola - CASA DEI BAMBINI MONTESSO-RI via di Ponte Salario 140, 00199 Roma Mobilitám bude predchádzať mailová komunikácia medzi našimi pedagógmi a pedagógmi z partnerských škôl, aby sa vzájomne zoznámili a vymenili si svoje doterajšie skúsenosti z práce s riešenou cieľovou skupinou ohrozených detí. Prostredníctvom výmeny informácií si pedagógovia dohodnú program tak aby bol, vzhľadom na krátky časový fond, čo najefektívnejší a mal čo najvyšší prínos. Po absolvovaní oboch mobilít vypracujú účastníci materiály, v rámci ktorých implementujú nadobudnuté vedomosti a znalosti z pozorovaní. Všetky dôležité informácie z využívania „metódy Montessori pedagogiky“ a iných zapracujeme do našich pedagogických materiálov (učebných plánov, osnov). Tieto budú slúžiť nielen pre našu internú potrebu, ale následne ich prezentujeme a rozšírime aj do iných dotknutých škôl. Pre úspešnú realizáciu projektu bude zostavený projektový tím (projektová manažér, finančný manažér, účtovník). Každý člen bude mať presne zadefinované kompetencie, povinnosti a zodpovednosť, pracovať budú koordinovane a spoločne. Ten vytvorí logistický plán praktickej prípravy a zabezpečenia hlavnej aktivity projektu s pevne stanovenými bodmi. Absolvovaním uvedených zahraničných mobilít očakávame výsledky a dopad na účastníkov projektu: Zvýšenie odborného potenciálu pedagogických zamestnancov v oblastiach: - aplikácie Montessori metód vo vyučovacom procese, - aplikácie inovatívnych metód do tvorby vyučovacích programov pre žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín, - rozvoja kreativity a využitia kreatívnych techník vo vzdelávaní, - rozvoja multikulturalizmu, - aplikácie metód a foriem práce do vyučovania, ktoré vedú k zníženiu nežiaducich vplyvov prostredia (predovšetkým domáceho) na deti z MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia na ich štúdium v súvislosti so znížením počtu vymeškaných hodín, predčasného ukončenia školskej dochádzky, požívania návykových látok, predčasného, nechceného tehotenstva a pod.. Cieľové skupiny (deti zo znevýhodneného prostredia a deti pochádzajúce z MRK): uvedomenia si vlastnej jedinečnosti žiakov – detí, prostredníctvom zlepšenia ich výsledkov v škole, - zvýšenie sebavedomia, ktoré povedie k asertívnejšiemu správaniu voči negatívnym vplyvom okolia, - zvýšenie pocitu dôležitosti a potreby pre rozvoj spoločnosti, v ktorej žijú, - zvýšenie pocitu potreby meniť postupne podmienky života vo svojej komunite. Naplnením očakávaných výsledkov dosiahneme stanovený cieľ projektu. Zvýšením kompetencií pedagógov v oblasti aplikácie vhodne zvolených alternatívnych metód a foriem vzdelávania a prístupu k výchove, dosiahneme zlepšenie výsledkov práce s cieľovou skupinou detí z MRK, zo sociálne znevýhodneného prostredia z dlhodobého horizontu. V dôsledku odpozorovanej zmeny prístupu vo vyučovaní budú deti voči pedagógom dôverčivejšie a formovateľnejšie, viac si uvedomia sami seba a svoje možnosti rozhodovať sa. To povedie k získaniu neutrality rezistencie voči okoliu, v ktorom žijú a postupne sa znížia dôsledky negatívneho vplyvu okolia.
Koordinátor:Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Partneri:Istituto Comprensivo "Via Boccioni"
Roma, Italy
www.scuolamafalda.it