Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacie mobility pre učiteľov cudzích jazykov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000370
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6915 €
Sumár projektu:Škola sa v súčasnosti profiluje ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá si uvedomuje, že dobrá znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov je v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Zlepšovanie výuky cudzích jazykov pomocou kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov a využívaním inovatívnych metód sa preto stalo dlhodobým strategickým cieľom školy. Vďaka skúsenostiam s programom COMENIUS, ktorý vyžadoval od žiakov aktívnu komunikáciu v cudzom jazyku, si naša inštitúcia bola schopná uvedomiť potrebu zmeniť svoj postoj k vyučovaniu cudzích jazykov. Dnes je anglický jazyk prvým cudzím jazykom a po skončení ISCED 2 by žiaci mali dosiahnuť úroveň A2. Anglický jazyk je často chápaný ako akademický predmet a žiaci sa do veľkej miery učia o jazyku namiesto rozvíjania svojich komunikatívnych kompetencií. Škola chápe, že v záujme zlepšenia vyučovania cudzích jazykov musí pristúpiť k zásadným zmenám. Preto si stanovila nasledovné ciele: 1. Zamerať vyučovanie anglického jazyka na rozvíjanie komunikatívnych kompetencií žiakov. 2. Využívať metódu CLIL vo vyučovaní anglického jazyka. 3. Zvýšiť autonómnosť žiakov vo vyučovacom procese. Ak sa podarí dosiahnuť tieto ciele, vyučovanie sa pretransformuje z formálneho, transmisívneho predávania vedomostí na vzdelávací proces, v ktorom motivovaní žiaci budú samostatne využívať príležitosti k používaniu jazyka, a to jednak na komunikáciu s inými ľuďmi alebo na získavanie ďalších vedomostí o svete prostredníctvom cudzieho jazyka - využívaním metódy CLIL. Kľúčovú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov zohrávajú motivovaní učitelia. Tí musia vedieť efektívne využívať dostupné vyučovacie metódy a nástroje. Na to si neustále potrebujú zvyšovať svoje odborné kompetencie. Jedným zo spôsobov, ako zvyšovať ich odborné kompetencie, sú vzdelávacie mobility organizované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí. Pre účasť na mobilitách boli vybraní učitelia, ktorí prešli výberovým procesom, sú plne kvalifikovaní a majú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Títo učitelia museli v svojej prihláške počas výberového konania zdôvodniť svoju motiváciu pre účasť sa na mobilite, identifikovať svoje potreby a navrhnúť spôsob šírenia poznatkov po návrate z mobility. Škola od účasti pedagogických zamestnancov na týchto vzdelávacích mobilitách očakáva zlepšenie ich odborných kompetencií a oboznámenie sa s novými vyučovacími metódami. Očakáva, že učitelia budú využívať nadobudnuté poznatky vo vyučovacom procese. Zároveň od pedagógov očakáva, že na základe týchto skúseností z mobilít a z ich aplikácie vo vyučovacom procese, budú schopní navrhnúť systémové zlepšenia. Inovácie od pedagógov budú prerokované v poradných metodických orgánoch školy a následne využité pri tvorbe učebných osnov, výkonových štandardov a školskom vzdelávacom programe, teda kľúčových a záväzných pedagogických dokumentoch našej organizácie. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že absolventi našej školy budú schopní na požadovanej úrovni komunikovať v cudzom jazyku. V neposlednom rade mobility umožňujú aj nadviazanie nových kontaktov s učiteľmi z iných európskychín.
Koordinátor:Základná škola Dr. J. Dérera
Malacky