Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000362
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27045 €
Sumár projektu:Podávaný projekt sleduje modernizáciu a internacionalizáciu vo formách a obsahu výčby. Koncová inštitúcia Gymnázia sv. Edity Steinovej v projekte - organizácia Pilgrims (Canterbury) je dlhodobým a renomovaným poskytovateľom vysoko kvalitných kurzov v rôznych oblastiach pedagogickej a didaktickej praxe. Naša inšitúcia sústavne zaznamenáva systematický nárast v odovzdávanej kvalite, aj škálou ponúkaných možností (otváranie nových tried, zavádzanie nových predmetov do výučby v rámci perspektívneho bilingválneho odboru a pod.). Ciele projektu by sa dali najlepšie charakterizovať vedomou a v rámci inštitúcie celoplošnou implementáciou vedomostí, zručností a skúseností nadobudnutých našimi účastníkmi na zahraničných metologických kurzoch s významným dopadom na účastníkov, inštitúciu a cieľové skupiny reprezentované študentmi, ich zákonnými zástupcami a koniec-koncov i širšou verejnosťou. Z konkrétnych typov aktivít počas zahraničných kurzov možno spomenúť techniky: "ako motivovať teenagerov", "vytváranie učebných materiálov", "vyučovanie gramatiky a slovnej zásoby", "efektívny manažment triedy", "využívanie vizuálnych materiálov" a iné. Novonadobudnuté vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti budú východiskovým bodom pre aktualizáciu pedagogických prístupov a následne sa budú prenášať aj na študentov, ktorí tak dostanú šancu nato, aby sa im dostalo adekvátnejšej jazykovej prípravy na náročné podmienky medzinárodného pracovného trhu, či univerzitného štúdia v ktorejkoľvek vzdelávacej inštitúcii EÚ. V rámci potreby celkovej implementácie získaných kompetencií do štruktúr našej vzdelávacej inštitúcie bude vedená komplexná predpríprava účastníkov formou mentoringu, špecifikáciou možných rizík, no najmä dôkladným osvojením si nosných tém projektu účastníkmi a monitoringom počas projektových aktivít. Príprava bude takisto špočívať v determinácii očakávaných výstupov účastníkmi ešte pred začatím hlavných projektových aktivít. Výstupné aktivity (minisemináre, porady, písomná správa, hospitácie, mentoring učiteľov so žiakmi) zabezpečia dôkladnú spätnú väzbu a stanú sa odrazovým mostíkom pre ďalšie aktivity a prípadné projekty školy. Priamymi benefitmi pre našich účasníkov bude zvýšenie ich profesionálnych schopností, sebavedomia, získanie nových kontaktov, či zaznamenávanie ich progresu formou európskych certifikátov a nástrojov. Z toho budú prirodzene plynúť benefity a výhody pre študentov, aj vzdelávaciu inštitúciu ako takú s očakávaným dlhodobým efektom.
Koordinátor:Gymnázium sv. Edity Steinovej
Košice