Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000357
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5770 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je rozvoj jazykovej kompetencie pedagógov anglického jazyka, ktorá sa prejaví v jeho schopnosti používať anglický jazyk v každej oblasti a následne sa premietne pri jazykovom vzdelávaní žiakov vo vyučovacom procese. Pedagóg si osvojí nové správne metodické postupy smerujúce k úspešnému osvojovaniu si cudzieho jazyka, taktiež má možnosť získať metodické materiály. Pedagóg získa aktuálne vedomosti o živote a kultúre ľudí, ktorí žijú vo Veľkej Británii a tento aspekt následne premietne v interkultúrnom vzdelávaní, pretože samotný jazyk neexistuje izolovane. V rámci spolupráce s pedagógmi z iných škôl aín získa bohaté skúsenosti výmenou svojich pedagogických skúseností, získa možnosť nadviazať partnerstvo s inou školou podobného zamerania. Vzdelávania sa zúčastní jeden pedagóg, ktorý svoje získané jazykové zručnosti a skúsenosti po príchode odovzdá svojim kolegom. Najväčším prínosom projektu bude premietnutie nových, získaných jazykových zručností do pedagogického procesu, kde jazykové vzdelávanie pre žiakov sa stane viac atraktívnejším a hodnotnejším.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Stankovany
Stankovany