Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka a zvýšenie motivácie žiakov využitím nových metód na Základnej škole Rajčianska 3.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000355
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13230 €
Sumár projektu:Naša škola ZŠ Rajčianska 3 v Bratislave je modernou inštitúciou a svojich žiakov pripravuje pre život v Európskej únii. Má skúsenosti so zapájaním sa do medzinárodných projektov partnerskej spolupráce škôl a v tomto trende chce naďalej pokračovať. V rámci Európskeho plánu rozvoja našej školy je pre splnenie tohto cieľa nevyhnutné nadchnúť učiteľov, pomôcť im zlepšiť jazykové kompetencie a vybaviť ich novými metódami, ktorými dokážu zaujať a motivovať našich žiakov. Okrem motivácie sa ako pálčivý problém javí aj rozdielna úroveň žiakov a ich schopností a rastúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia. Preto v rámci modernizácie a internacionalizácie našej školy má naša škola záujem týmto projektom zvýšiť jazykové a metodické kompetencie svojich pedagógov a učiteľov anglického jazyka a taktiež školského špeciálneho pedagóga účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii. Projekt ráta s účasťou 4 učiteliek pre primárne vzdelávanie vyučujúce anglický jazyk so skúsenosťami s uplatnením metódy CLIL, 1 učiteľky pre sekundárne vzdelávanie vyučujúcej anglický jazyk a 1 školskej špeciálnej pedagogičky s predchádzajúcim pôsobením ako učiteľky anglického jazyka s vyštudovanou aprobáciou anglický jazyk v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Pre štyroch učiteľov prvého stupňa sme naplánovali kurz Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11), ktorý je zameraný na rozvíjanie praktických zručností a získanie množstva nových námetov pre prácu so žiakmi vo veku 3-11 rokov, zlepšenie jazykových kompetencií, s náhľadom do primárneho vzdelávania vo Veľkej Británii, príležitosťami podeliť sa so svojimi skúsenosťami, nadviazať kontakty s učiteľmi pre túto vekovú kategóriu v iných európskychinách, získanie poznatkov o kultúre a živote vo Veľkej Británii, obraz o každodennom živote detí doma a v škole. Obsahom kurzu je metodický workshop o učení anglického jazyka v primárnom vzdelávaní vedený skúsenými lektormi pre učiteľov s dôrazom na motiváciu žiakov, rozvoj ich tvorivosti a predstavivosti, diskusia o rôznych prístupoch ku primárnemu jazykovému vzdelávanie detí, množstvo praktických ukážok, aktivít, rád a tipov. Tento kurz bude prebiehať v Cardiffe 2.8.-10.8.2014. Pre jedného učiteľa anglického jazyka na druhom stupni sme naplánovali kurz Language and Methodology zameraný na zlepšenie jazykovej úrovne a získanie množstva nových nápadov a motivačných materiálov, získanie poznatkov o britskom školskom systéme a o vývoji anglického jazyka vo Veľkej Británii, zlepšenie jazykových kompetencií , výmenu skúseností a získanie kontaktov s učiteľmi z iných európskychín. Tento kurz sa uskutoční v Exeteri 3.8.-15.8.2014. Pre školského špeciálneho pedagóga je naplánovaný kurz Teaching English to Pupils with Learning Difficulties, ktorý je zameraný na získanie nových nápadov, praktických zručností vo vedení vyučovania, využívania vhodných materiálov pre výučbu anglického jazyka pre žiakov s poruchami učenia, zdokonalenie vlastných jazykových zručností pre potreby vyučovania, možnosť získať náhľad na špeciálne školstvo v Británii, výmenu skúseností a vytvorenie kontaktov s učiteľmi z iných európskych krajín a získanie povedomia o živote vo Veľkej Británii. Cennou súčasťou kurzu je aj návšteva jednej špeciálnej školy a jednej školy so žiakmi so špeciálnymi potrebami integrovanými do bežných tried s možnosťou konzultácii s vyučujúcimi a špeciálnymi pedagógmi. Tento kurz sa uskutoční v Portsmouth 29.9.-12.10.2014. Pri príprave a logistickom zapezpečení vzdelávacích pobytov budeme spolupracovať s partnerskou organizáciou International Study Programmes. Účasť učiteľov a školského špeciálneho pedagóga prinesie zvýšenie jazykového sebavedomia, cenné poznatky o trendoch a nadšenie uplatniť ich v každodennej školskej praxi. U všetkých žiakov očakávame zvýšenie motivácie učiť sa cudzí jazyk a lepší prospech, u žiakov s vývinovými poruchami očakávame zlepšenie ich začlenenia a integrácie, zlepšenie školského prospechu, zvýšenie motivácie a odbúranie stresu z požiadaviek a nárokov učiť sa anglický jazyk. Pre školu sa týmto otvára priestor pre ďalšiu dlhodobú spoluprácu na projektoch medzinárodného partnerstva škôl. Účasť pedagógov na kurzoch vo Veľkej Británii zvýši prestíž našej základnej školy, ktorá tým, že skvalitní vyučovanie anglického jazyka a v maximálnej miere podporí žiakov s poruchami učenia, zvýši svoju konkurencieschopnosť pri prijímaní nových žiakov.
Koordinátor:Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
Bratislava
Partneri:International Study Programmes
CHELTENHAM, United Kingdom
www.International-Study-Programmes.org.uk