Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000339
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2765 €
Sumár projektu:Sme malá dedinská škola, ktorej všetci žiaci prvého až deviateho ročníka žijú na dedine. Sociálne zázemie však majú rôzne. Sú žiaci, ktorí často cestujú doín Európy, majú možnosť komunikovať aj v anglickom jazyku, ktorý sa na našej škole učia ako prvý cudzí jazyk, teda chápu potrebu jeho učenia sa. Veľa žiakov pochádza aj so sociálne slabého prostredia a túto možnosť nemá. Preto sa na našej škole snažíme rôznymi formami a metódami im podstatu tejto potreby vysvetľovať a zabezpečiť. V prvom rade je to bohaté využitie názoru, prostredníctvom používania moderných prostriedkov. Prostredníctvom informačno komunikačných technológií sa pokúšame o názorný výklad učiva s konkrétnym využitím. Aby naši učitelia mohli so žiakmi kvalifikovane pracovať a ponúkať im nové a pútavé spôsoby budovania jazykových kompetencií, sami sa snažia ďalej vzdelávať a vymieňať si svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti. Naša organizácia sa ich snaží v tomto podporovať. Projekt, na ktorý žiadame grant by mal pomôcť skvalitniť a spestriť vyučovanie anglického jazyka na našej škole a pripraviť tak žiakov na komunikáciu nielen v rámci nášho regiónu, ale minimálne v Európskej únii. Do projektu budú zapojení žiaci a piati pedagógovia našej organizácie. Vybraný pedagóg bude vyslaný na jazykový kurz do Cambridge a po jeho absolvovaní budú počas celého roka organizované aktivity s využitím poznatkov z pobytu: beseda účastníka s vedením školy a ostatnými pedagógmi o pobyte v Bell Teacher Campus v Cambridge, prezentovanie poznatkov, materiálov, zhodnotenie pobytu, beseda účastníka so žiakmi školy o pobyte v Cambridge - zverejnenie projektu na webovej stránke školy, tvorivá dielňa na tému anglicky hovoriaceiny - vypracovanie plagátu, Vianoce po anglicky - zvyky a tradície z rôznych kútov sveta - prezentácia formou piesní a dramatizácií, vedomostná súťaž o anglickej gramatike medzi triedami, priateľské vyznania v školskom časopise - v anglickom jazyku, vytvorenie leporela s anglickou slovnou zásobou vrámci mesiaca knihy, vedomostný kvíz o slovnej zásobe, posedenie pri čaji - veselé príbehy a rozprávania, vyhodnotenie projektu, zverejnenie výsledkov projektu na webovej stránke školy. Úlohy projektového partnera sa týkajú zabezpečenia zahraničnej aktivity nášho pedagóga. Obsahom kurzu bude vyučovanie, slovnej zásoby, posmeľovanie žiakov k rozprávaniu a anglickom jazyku, vyučovanie gramatiky zábavnou formou, pomoc žiakom pri počúvaní s porozumením, využívanie piesní a hier vo výuke, výuka výslovnosti, rozprávanie príbehov. Nové metódy a formy vyučovania anglického jazyka budú využívané hlavne vo vyučovacom procese v ďalšom období. Očakávané dlhodobé prínosy nášho projektu sú väčšia motivácia žiakov k učeniu sa anglického jazyka, chuť komunikovať v ňom s priateľmi z iných krajín prostredníctvom Internetu, zvýšenie kreditu našej školy vďaka kvalitnej a modernej výuke anglického jazyka s preukázateľnými úspechmi v nej, ako je úspešné umiestnenie žiakov na stredných školách.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
Partizánska Ľupča
Partneri:Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com