Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000323
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5530 €
Sumár projektu:Názov projektu je Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín. Zázemie projektu vytvorila Základná škola Pavla Horova Michalovce. Je rozpočtovou organizáciou a hlavným predmetom jej činnosti je vzdelávanie v oblasti základného školstva. V súčasnosti máme 682 žiakov. Dlhodobo máme jednu z najvyšších naplnenosti tried v rámci všetkých ZŠ v Košickom samosprávnomi. Niekoľko rokov využívame nové moderné metódy, napr. integrované tematické vyučovanie. Inovovujeme predmety a digitalizujeme, komplexne meníme vyučovanie anglického jazyka a rozvíjame kompetencie a zručnosti v anglickom jazyku. V dôsledku toho podporujeme a potrebujeme zvyšovať kvalifikáciu učiteľov anglického jazyka s dôrazom na rozvoj osobnej praxe a skúsenosti v anglickom jazykovom prostredí. V súvislosti s modernizáciou a inováciou privítame používanie kreatívnych vyučovacích metód podporujúcich a motivujúcich k učeniu sa cudzieho jazyka v súvislosti s rozvojom jazykových kompetencií. Náš projekt je zameraný hlavne na tieto aktivity: IKT - nové technológie - digitálne zručnosti, Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov, Výučba a učenie sa cudzích jazykov. Účastníci projektu sú: Katarína Olšavská - učiteľka v primárnom vzdelávaní a vyučuje anglický jazyk v primárnom vzdelávaní, absolvovala projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Katarína Balogová - učiteľka v primárnom a sekundárnom vzdelávaní Anglického jazyka, účastníčka projektu Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú. Prípravná a realizačná fáza aktivity bude realizovaná prostredníctvom spolupráce vysielajúcej organizácie, manažéra organizácie a pedagógov. Aktivity bude vykonávané tak, aby podľa stanoveného harmonogramu došlo k fyzickému naplneniu kurzu. Očakávame zlepšené jazykové kompetencie, výmenu nápadov a skúseností, nadobudnutie vedomostí ako efektívne využívať role play, storytelling a games na hodinách anglického jazyka, spoznávanie rodinného života, kultúry a histórie danej krajiny. Účastníci kurzu prinesú do svojej organizácie zefektívnenie vyučovania, z čoho budú mať prospech aj ich kolegovia, žiaci a celá škola. K dlhodobým očakávaniam radíme zlepšenie komunikačných a jazykových schopností. Spoznávanie odlišnosti vzdelávacieho systému danej krajiny, možnosť ho porovnať na základe svojich zistení so školským systémom u nás, na základe týchto zistení môžu inovovať vyučovanie pre dobro žiakov ako i celej školy. Informujú žiakov školy o odlišnostiach iných kultúr v rámci Európy, na čom im poslúžia materiály získané počas kurzu. Zároveň mládež povedú k pochopeniu multikulturalizmu.
Koordinátor:Základná škola, P. Horova, Michalovce
Michalovce