Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj školy a kvality vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000316
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54450 €
Sumár projektu:Evanjelická spojená škola v Martine vznika 1. januára 2013, jej organizačná zložka Evanjelickej základnej školy minulý rok oslávila 10-ty rok svojej existencie. Od začiatku vzniku je zameraná na rozšírenú výučbu anglického jazyka od 1. ročníka. Pre úspešnosť všetkých stupňov spojenej školy je nevyhnutným predpokladom dobré zvládnutie cudzieho jazyka, kvalifikovanosť učiteľov a silné medzinárodné zázemie. Prioritou školy je integrácia predmetov a cudzieho jazyka cez CLIL (Content Language Integrated Learning) na základnej škole a bilingválna formy výučby na gymnáziu. Škola bola zapojená do experimentálneho overovania metódy CLIL na 1. stupni základnej školy a podieľala sa na dvojročnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EU: Inovácia vzdelávacieho programu školy založená na metóde CLIL na tvorbu materiálov v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú. V súčasnosti sme zapojení do experimentálneho overovania CLIL na 2. stupni základnej školy. Na škole prebieha dvojročný multilaterálny projekt Comenius s názvom Secret Power Media. Cieľmi projektu je zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu, nielen po obsahovej stránke, ale aj procedurálnej a zvyšovanie kvality školy. Kladieme dôraz na ďalší osobný a odborný rozvoj, nadobudnutie a zlepšenie jazykových a odborných kompetencií a modernizáciu vyučovania prostredníctvom IKT. Hlavnou potrebou našej školy je dosiahnutie jazykovej kompetencie učiteľov základnej školy na úrovni B2 a učiteľov gymnázia na úrovni C1 a zároveň zvládnutie metodiky vyučovania svojho predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka. Cieľom je oboznámiť sa so širokou škálou možností v rámci primárneho, sekundárneho a terciálneho vzdelávania, rozvíjať jazykové zručnosti a ukázať, ako môžu byť zverejnené a autentické materiály prispôsobené pre CLIL výučbu. Cieľom vzdelávania učiteľov anglického jazyka je vzdelávať sa a rozširovať si svoju kvalifikáciu v metodike a didaktike vyučovania cudzieho jazyka, inovovať vyučovacie metódy a získať dôveru vo vlastné jazykové kompetencie. Používaním interaktívnych metód zvýšiť komunikačnú úroveň žiakov. Cieľom kurzu manažérstva kvality bude príležitosť na zdieľanie osvedčených postupov a zlepšenie manažérskych zručností. Vzhľadom na zameranie a víziu školy, do projektu budú vybraní 2 učitelia materskej školy, ktorí sa budú vzdelávať v metodike vyučovania v predškolskej výchove, 14 učitelia 1. a 2. stupňa základnej školy sa budú vzdelávať v metodike CLIL / v metodike bilingválneho vzdelávania a 4 učitelia anglického jazyka v metodike a didaktike vyučovania cudzieho jazyka. Vedenie školy - riaditeľ, zástupcovia riaditeľa , vedúci metodického združenia a predmetových komisií sa zúčastnia kurzu v oblasti rozvoja systému manažérstva kvality v škole. Pred začiatkom kurzu škola pripraví jazykové vzdelávanie pre účastníkov kurzu (pre učiteľov materskej školy a vyučujúcich CLILu a bilingválne), pokiaľ ich jazykové kompetencie nie sú na príslušnej úrovni. Oboznámia sa s obsahom kurzu a vypracovať materiály k príprave na kurz, ktoré zašle partnerská strana. V prípade vedenia školy vypracovať prezentáciu školského systému a vzdelávania na našej škole. Projekt bude mať dopad tak na účastníkov samotných, na všetkých žiakov a aj na organizáciu. Do projektu sa zapoja 2 učitelia materskej školy, 4 učitelia anglického jazyka a 14 učiteľov základnej školy a gymnázia, vyučujúci metódu CLIL, resp. vyučujúci bilingválne. Takýmto spôsobom očakávame zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude mať dopad na 34 detí MŠ, 305 žiakov ZŠ a 150 žiakov gymnázia. Učitelia materskej školy si zlepšia znalosť a pochopenie tvorivých prístupov v ranom veku vzdelania, budú aplikovať metodiku výučby v triede s cieľom zlepšiť kvalitu predškolského vzdelávania. Účastníci CLIL kurzov vzdelávania si zvýšia jazykové kompetencie z cudzieho jazyka, zdokonalia sa v metodike vyučovania predmetov metódou CLIL, na vyučovaní budú využívať interaktívne a komunikatívne vyučovacie metódy. Učitelia anglického jazyka si rozšíria svoje vedomosti v didaktike a metodike vyučovania cudzieho jazyka, získajú dôveru vo vlastné jazykové kompetencie, budú využívať inovatívne techniky a prístupy, moderné interaktívne metódy, ktoré zvýšia motiváciu študentov. Účastníci si pripravia prezentáciu s praktickými ukážkami a zdieľaním dobrých skúseností z kurzu v rámci metodických združení a predmetových komisií, zrealizujú otvorené hodiny s praktickými ukážkami, spracujú metodické listov a pracovné listy pre žiakov. Zlepší sa kvalita riadenia školy (minimálne v 4 procesoch riadenia) - očakávame návrh minimálne jednej systémovej zmeny, ktorá sa týka riadenia školy na úrovni celej školy, resp. jednotlivých organizačných zložiek. Účasťou na kurze sa otvára priestor na ďalšiu spoluprácu a nadviazanie partnerstiev s učiteľmi a žiakmi partnerských škôl a s ďalšími účastníkmi kurzu.
Koordinátor:Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
Martin