Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000294
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2330 €
Sumár projektu:Kontext projektu: Premena regionálnych trhov práce na jeden európsky pracovný trh podmienila zmenu požiadaviek našej školy. Naša škola má záujem pripravovať žiakov pre Európu a pre európsky trh práce. Preto musíme konkrétne zlepšovať interkultúrne kompetencie a kompetencie projektového managementu kolégia školy. Interkultúrne schopnosti presahujú kompetencie jednotlivých predmetov a sú podstatnou súčasťou proeurópsky otvorenej školy. Kompetencie sú sprostredkované cez interkultúrne vzdelávacie kurzy a hospitácie v zahraničí. Pre nás je dôležité aj to, že naši učitelia navštevujú kurzy spoločne s učiteľmi inýchín čím sa môže interkultúrne učenie uskutočňovať nielen počas seminára ale neustále. Súčasne dostávajú naši učitelia cez európske vzdelávanie možnosť intenzívne spoznať potencionálnych projektových partnerov a následne plánovať školské výmeny, E-Twinning alebo Job-Shadowing - hospitácie. Ciele projektu: Zlepšenie interkultúrnych kompetencií a odborných jazykových kompetencií učiteľov bilingválnej sekcie. Počet a profil účastníkov: Dvaja účastníci sú pripravení vzdelávať sa v zahraničí, disponovať nadštandardnými jazykovými znalosťami, šíriť európske princípy v kolégiu a u žiakov, byť otvorení pre európske myšlienky a integrovať ich do vyučovania. Aktivity: Účasť na interkultúrnych kurzoch o vzdelávaní a hospitáciách v zahraničí. Metodológie: Na základe vzdelávacích kurzov bude implementovaná odborná jazyková kompetencia do vyučovania a učitelia budú inštitucionalizovať európske projekty. Opis očakávaných výsledkov a dopadu, potencionálne dlhodobé prínosy: Skúsenosti zo seminára budú pôsobiť na nárast motivácie pre interkultúrne učenie a interkultúrnu spoluprácu. Európske projekty zefektívnia prácu na škole. Vzdelávanie podporí nadšenie učiteľov a posilní kolégium učiteľov pre európsku projektovú prácu. Projektová práca je prostriedkom k rozšíreniu interkultúrnej, jazykovej a sociálnej kompetencie žiakov. Cez prehĺbenie a zlepšenie týchto kompetencií budú naši žiaci lepšie pripravení na požiadavky európskeho a medzinárodného trhu práce.
Koordinátor:Gymnázium Bilíkova
Bratislava
Partneri:Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt)
Hamburg, Germany
www.ifel-institut.eu