Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a príprava na zmenu maturitnej skúšky úrovne C1
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000289
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10700 €
Sumár projektu:Partnermi tohto projektu sú organizácie Bell a International Study Programmes, ktoré sú poskytovateľmi kurzov pre učiteľov v Spojenom kráľovstve , a Spojená škola Novohradská, ktorá poskytuje 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku na Slovensku.Hlavné ciele projektu sú zlepšenie odbornosti učiteľov v interkultúrnych vedomostiach cieľovejiny, integrácia nových vedomostí do vzdelávacieho procesu, tvorba nových študijných materiálov, učebných osnov a maturitných zadaní pre úroveň maturitnej skúšky C1. V neposlednom rade možnosť nadviazať nové kontakty so školami v zahraničí pre ďalšie projekty v budúcnosti. Tohto projektu sa zúčastnia štyria učitelia anglického jazyka, ktorí sú absolventmi II. stupňa vysokoškolského štúdia Anglického jazyka a literatúry s pedagogickým zameraním. Súčasťou ich úväzkov je výučba v päťročnom slovensko-anglickom bilingválnom programe, štvorročnom národnom programe a v osemročnom národnom programe. Hlavnými aktivitami sú vzdelávanie sa na nasledujúcich kurzoch: -Language Development and Britain Today: Kurz rozvíja znalosti angličtiny pomocou výberu námetov vrátane rozširovania slovnej zásoby, dôrazu na konverzáciu a počúvanie, zlepšenie výslovnosti a gramatiky. -Bringing British Culture to Life: Kurz sa zameriava na zlepšenie vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. -Focus on Scotland and Focus on Ireland: Účastníci týchto kurzov získajú veľké množstvo nových nápadov vo výučbe a motivačných materiálov pripravených na použitie v triede. Hlavný dôraz bude na motivovanie žiakov pomocou rôznych aktivít, ktoré zapoja ich predstavivosť a kreativitu. Tieto kurzy zahŕňajú základy škótskej a írskej histórie a tradícií, literatúry a vzdelávania, návštevu školy a prehliadku Edinburghu a Dublinu. Pri realizácii projektu sa v prvom rade uskutočnila podrobná analýza potrieb školy, následne sa vybrali vhodné kurzy, ktoré tieto potreby pokrývajú. Po návrate z kurzov prebehne druhá fáza implementovania a to vo forme aplikácie nových poznatkov do vyučovacieho procesu, zmien učebných osnov a tvorby nových maturitných zadaní. Takisto sa nové poznatky budú ďalej zdielať vo forme prednášok. Vybrané kurzy zlepšia jazykové schopnosti učiteľov, zefektívni sa organizácia hodín a metodické vedenie žiakov, zlepšia a zmodernizujú sa vedomosti učiteľov o jazyku, kultúre a modernom aspekte života v Spojenom kráľovstve. Vďaka týmto kurzom sa učiteľom otvára možnosť nadviazať kontakty s kolegami z inýchín a tak ďalej prehlbovať vedomosti získané na kurzoch. Dlhodobé prínosy projektu sa prejavia na zlepšení kvality vyučovacieho procesu nielen samotných účastníkov ale aj ostatných učiteľov anglického jazyka, vo vylepšení učebných osnov a nových maturitných zadaní pre úroveň C1. To povedie k lepšej motivácii študentov učiť sa anglický jazyk a uspieť vo vzdelávacom procese ako aj na európskom trhu práce. V rámci školskej komunity sa vedomosti budú zdielať prostredníctvom prednášok a interných školení. Informácie a materiály z kurzov budú dostupné pre všetkých učiteľov na školskom intranete vo forme PowerPoint prezentácii a Word dokumentov. V rámci mimoškolskej komunity sa budú výstupy kurzov ďalej šíriť vo forme prednášky na celoslovenskej konferencii pre učiteľov anglického jazyka.
Koordinátor:Spojená škola, Novohradská
Bratislava
Partneri:International Study Programmes
CHELTENHAM, United Kingdom
www.International-Study-Programmes.org.uk
Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com