Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný učiteľ
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000269
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40980 €
Sumár projektu:ZÁZEMIE PROJEKTU: Naša škola disponuje kvalitným a odborným učiteľským zborom, žiaci patria k najúspešnejším v regióne v rôznych súťažiach (matematických, jazykových, prírodnovedných, športových, atď.). CIELE PROJEKTU: Nepretržité vzdelávanie učiteľov posúva školu vpred. Preto sme si zvolili zahraničné vzdelávanie učiteľov úzko profilovanými kurzami a job shadowing, ktoré prispejú k modernizácii vyučovania, metód, prípadne učebných osnov, čo je hlavným cieľom projektu. Učitelia získajú nové zručnosti a kompetencie v metóde CLIL a budú vedieť podporiť kreativitu na hodinách, prostredníctvom job shadowing (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie) získajú nové poznatky, ktoré môžu viesť k zmenám v organizácii vyučovania a pod. Tiež učitelia získajú samostatnosť a sebadôveru, osvoja si / zdokonalia si jazykové kompetencie, priblíži sa im nováina, ľudia, spôsob života občanov iných národností a kultúr, pochopia sociálnu, jazykovú a kultúrnu diverzitu, získajú motiváciu do ďalšieho vzdelávania. POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV: Uvedených kurzov a job shadowing sa zúčastní 21 učiteľov, čo je cca 60% učiteľského zboru. Pôjde o perspektívnych ľudí, pedagógov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, vedúcich pracovníkov, s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Všetci musia mať aspoň základné znalosti z ANJ, budú selektovaní podľa motivácie, schopnosti posunúť získané zručnosti ďalším zamestnancom, ochoty spolupracovať, atď. Uvedené kritéria budú vopred dané, všetci uchádzači budú s nimi vopred oboznámení. Očakáva sa od nich, že ľahko nadobudnuté cieľové kompetencie, budú šíriť a rozvíjať napr. nadobudnutím certifikátov a následne kreditov v ďalšom vzdelávaní na Slovensku. PLÁNOVANÉ MOBILITY: Limerick, Írsko - metóda CLIL Granada, Španielsko - job shadowing Londýn, VB - Kreativita na hodinách ANJ INÉ AKTIVITY súvisiace s mobilitami: - kultúrna a pedagogická príprava (samoštúdium, informácie zo strany prijímajúcej organizácie, prípadne odovzdanie informácií - zhodnotenie mobilít účastníkmi vo všetkých oblastiach (cesta, poistenie, ubytovanie, strava, kurzy, naplnenie očakávaní, atď., zodpovední účastníci mobilít) - diseminácia (prostredníctvom školskej web stránky, lokálnych TV, lokálnych printových médií, porád pre ostatných pedagogických zamestnancov, letáky, cieľové skupiny: pedagogickí zamestnanci školy, odborná verejnosť, rada školy a širšia verejnosť, zodpovední asistenti, technik a účastníci mobilít) - spätná väzba pre partnerov (zodpovedný koordinátor) - prípadná úprava ďalších turnusov (zodpovedný partneri) - eTwinning (zodpovedný koordinátor daného partnerstva) - vytvorenie CV Europassu (efektívne a jasne popísané, účastník sa tak stane konkurencieschopným a seberovným voči zahraničným učiteľom čo sa týka zručností i používaním uvedeného nástroja. zodpovední účastníci mobilít) - vyplnenie dotazníka účastníkmi mobilít a jeho následné vyhodnotenie (zodpovední technik a asistenti) METODOLÓGIA PROJEKTU: 1. férová selekcia podľa vopred stanovených transparentných pravidiel (zodpovední koordinátor a výberová komisia pozostávajúca z členov učiteľského zboru) 2. príprava dohôd s účastníkmi (zodpovedný riaditeľ školy, podľa platnej legislatívy) 3. školenie BOZP (zodpovedný riaditeľ školy, podľa platnej legislatívy) 4. kultúrna a pedagogická príprava (samoštúdium, informácie zo strany prijímajúcej organizácie, prípadne odovzdanie informácií účastníkmi predchádzajúcich turnusov, zodpovední koordinátor a účastníci mobilít) 5. príprava mobilít (rezervácia leteniek, poistenie, zabezpečenie ubytovania, atď., zodpovední koordinátor a asistenti) 6. samotná mobilita a absolvovanie kurzu a job shadowing (zodpovední účastníci a partnerská inštitúcia) 7. zhodnotenie mobilít účastníkmi vo všetkých oblastiach (cesta, poistenie, ubytovanie, strava, kurzy, naplnenie očakávaní, atď., zodpovední účastníci mobilít) 8. diseminácia (prostredníctvom školskej web stránky, lokálnych TV, lokálnych printových médií, porád pre ostatných pedagogických zamestnancov, letáky, cieľové skupiny: pedagogickí zamestnanci školy, odborná verejnosť, rada školy a širšia verejnosť, zodpovední asistenti, technik a účastníci mobilít) 9. spätná väzba pre partnerov (zodpovedný koordinátor) 10. prípadná úprava ďalších turnusov (zodpovedný partneri) VÝSLEDKY, DOPAD A PRÍNOS: Cieľová skupina (kvalifikovaní, odborne zdatní učitelia) získa nové zručnosti, kompetencie, oboznámi sa s novými metódami, atď., čo povedie k celkovej modernizácii výučby školy.
Koordinátor:Základná škola Pavla Dobšinského
Rimavská Sobota
Partneri:ENGLISH MATTERS S.L.
JAEN, Spain
www.englishmatters.org
The Stay Academy
Tortola, Virgin Islands (British)
www.thestayacademy.com