Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka , motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000252
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2765 €
Sumár projektu:Projekt: Erasmus+ Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania Názov projektu: Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka, motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese Začiatok projektu: 01. 07. 2014 Trvanie: 24 mesiacov Koniec projektu: 30. 06. 2016 Názov organizácie: Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Naša škola sa nachádza na národnostne zmiešanom území Slovenskej republiky. Má 123 žiakov od ročníku 1. až 9. Počet pedagógov je 14. Od prvého ročníka deti sa učia dva jazyky, od tretieho ročníka k tomu tretí, a to anglický jazyk. Naša škola je humanistická a je otvorená na všetky formy rozvoja vo výchovno-vyučovacom procese. Cieľom nášho projektu je získať v zahraničí, v škole Bell, nové informácie, vedomosti, lexikálnu a praktickú znalosť, oboznámiť sa s novými, modernými trendmi v oblasti pedagogiky, s novými metódami, formami, ktoré efektívne môžeme používať v každodennom výchovno-vzdelávacom procese. Po absolvovaní zahraničnej stáže našim cieľom je aplikovať nové vedomosti vo vyučovaní, ponúknuť učiacim sa žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Výchovný-vzdelávací proces sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka. Naše plány smerujú ku kvalitnému vyučovaniu anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ. Rozvoj našej pedagogickej činnosti úzko súvisí s tematikou vybraného kurzu Language and Methodology Refresher. Do nášo projektu je zapojený jeden pedagóg, Zsuzsa Deák, učiteľka s aprobáciou: Učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a anglický jazyk. Naše plány spočívajú v tom, aby sme zaviedli učenie anglického jazyka už v predškolskom veku, ďalej v ročníkoch 1. a 2., nakoľko na školách s vyučovacím jazykom maďarským len od 3. ročníka je povinné zavedenie cudzieho jazyka. Do tohto plánu by sme chceli zapojiť aj okolité málotriedne školy, nakoľko naša učiteľka aj tam vyučuje anglický jazyk. Tento náš plán by sme chceli rozvíjať na materských školách týždenne v 2 vyučovacích hodinách, v 1. ročníku ZŠ v 2 vyučovacích hodinách a v 2. ročníku ZŠ v 3 vyučovacích hodinách. V prípade vyskytujúcich sa problémov v počte možných vyučovacích hodín sme schopní tieto hodiny presunúť napr. aj do poobedňajšej krúžkovej činnosti žiakov. Z hľadiska pedagogicko-psychologického aspektu plánujeme využívať CLIL, SKIMMING, SCANNING, Making grammar fun, Storytelling, Teaching vocabulary, Pre-reading, While-reading, Post-reading, TPRS a rôzne formy v oblasti počúvania, rozprávania a písania, dramatizáciu, rolové hry a všetky metódy, s ktorými sa na kurze zaoberáme. Anglický jazyk, svetový jazyk, je medzi cudzími jazykmi nepostrádateľným predmetom vyučovania na základnej škole, kde plní jazykovo-výchovnú funkciu. Dlhodobé prínosy: Plánujeme zorganizovať školenia, semináre pre ostatné školy v okrese, v regióne. Naše skúsenosti, vedomosti chceme odovzdať ostatným školám, s ktorými udržiavame priateľské a kooperatívne vzťahy. Naše informácie budeme propagovať formou písania blogov, pomocou eTwinning, písaním článkov do novín, prezentovať naše skúsenosti v regionálnom rozhlase. Plánujeme zorganizovať otvorené vyučovacie hodiny pomocou metodických centier. Počet zapojených škôl, ktoré majú záujem o nové informácie je 17 v našej regióne, 7 škôl v Maďarskej republike. Počet pedagógov, ktorí môžu profitovať zo šírenia informácií je 34 v našej regióne, 21 v Maďarskej republike. Počet žiakov, ktorí budú zapojení do rôznych aktivít je 367. Spolupráca s materskými školami: 15 pedagógov, 160-170 škôlkarov. V pláne máme spojiť sa s inými učiteľmi (učiteľskými zbormi) vyčujúcimi anglický jazyk, vymeniť si skúsenosti, prekonzultovať názory, ciele a metódy, a v prípade finančných možností zavolať ich do našej školy. Využívaním informačných technológií a internetových možností zorganizovať konferencie a "posedenia" výmeny názorov. Prezentovanie vyučovacích hodín prostredníctvom internetu, vrátane diskusie a výmeny názorov v jednotlivých tematických celkoch.
Koordinátor:Základná skola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica
Vinica
Partneri:Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com