Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z regiónu do sveta - zdokonaľme si anglický jazyk
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000250
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine je plnoorganizovaná verejná škola so 70 ročnou tradíciou. V súčasnosti ju navštevuje 215 žiakov v 12 triedach. Prioritou školy je dosahovať čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky zábavnou a interaktívnou formou. Žiakov vedieme k aktívnemu využívaniu nadobudnutých vedomostí. Kladieme dôraz na výučbu cudzích jazykov (anglického a nemeckého) a prírodovedných predmetov - aj pomocou informačných technológií. Každý rok realizujeme výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na uvedené priority, ide najmä o tieto: "Burza jazykov" - školský festival jazykovej rôznorodosti pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, Týždeň so zahraničnými študentmi z celého sveta - Educate Slovakia (medzinárodná výmenná stáž v spolupráci s AIESEC), "Ďeň jazykov" - praktická výučba jazyka založená na komunikačných situáciách a učení sa na stanovištiach. Výučbu anglického jazyka realizujeme už od predškolskej výchovy a pedagógovia sa snažia deti čiastočne zapájať do podujatí venovaných žiakom navštevujúcich základnú školu. Jazyk rozvíjame aj v mimoškolskej činnosti formou záujmových krúžkov a v školskom klube detí. V dnešnej dobe je znalosť cudzích jazykov nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Na škole realizujeme viacero projektov a aktivít, pri ktorých aj učitelia prichádzajú do styku s cudzincami. Mnohí z nich nachádzajú isté nedostatky v komunikácii v cudzom jazyku. Majú obavy z nedorozumení a zlyhania. Uvedomujeme si, že vyučujúci, ktorý ovláda aspoň jeden cudzí jazyk, je určite prínosom pre zamestnávateľa a hlavne pre žiakov – stáva sa vzorom, motiváciou pre učenie sa aj iného ako materinského jazyka. Naším cieľom je ukázať žiakom, že aj malé nedorozumenia v komunikácii sa dajú prekonať. Aby sme mohli u detí rozvíjať komunikačné kompetencie, musíme ich zdokonaliť v prvom rade u našich pedagógov. Prvým krokom k dosiahnutiu cieľa je metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning). Žiaci by mali pochopiť, že cudzí jazyk nevyužívame iba na hodinách anglického/nemeckého jazyka, ale je záležitosťou každodenného života. A práve učiteľ by mal byť príkladom a poukázať na skutočnosť, že aj v ostatných vyučovacích predmetoch im znalosť cudzích jazykov výrazne pomôže pri memorovaní, hľadaní riešenia problémovej úlohy a otvorí bránu do sveta. Prostredníctvom osvojovania si cudzích jazykov sa učitelia naučia argumentovať, vyjadriť vlastný názor, porozumieť, pracovať s cudzojazyčnou literatúrou a rozšíria si obzory. Odbúrajú prekážky v hľadaní doplnkových materiálov, ktoré sú dostupné hlavne na zahraničných stránkach a tým skvalitnia svoju prípravu na vyučovanie. Pre naplnenie spomínaných cieľov sa predpokladaného projektu zúčastnia 2 pedagogickí zamestnanci - 1 vyučujúca anglického jazyka a 1 učiteľka matematiky a fyziky. Títo zamestnanci plánujú zúčastniť sa jazykového kurzu a kurzu venovaného technikám a metódam dramatickej výchovy uskutočnených vo Veľkej Británii. Účastníci nadobudnuté skúsenosti a poznatky aplikujú do vyučovacieho procesu a využijú pri organizovaní tradičných podujatí školy s obohatením o inovatívne a efektívne prvky. Zakomponujú ich do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov.
Koordinátor:Základna škola s materskou školou Terézie Vansovej
Zvolenská Slatina