Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počúvať srdcom
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000240
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15025 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna jediná svojho druhu v regióne, kde pod jedným vedením sídlia štyri typy škôl: SOŠ, SPŠO, Gymnázium a OU vstupuje do európskeho projektu celoživotného vzdelávania. V rámci experimentu vzdelávame spoločne sluchovo postihnutých žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia, čo si vyžaduje odborných učiteľov - špecialistou, ktorí majú neustálu potrebu sa vzdelávať. Naša škola má za ciele byť pokrokovou a modernou a preto vysiela na štrukturované kurzy do Spojeného kráľovstva 5 svojich učiteľov a to do inštitútov s 50 ročnou tradíciou: *KURZY V RôZNYCH OBLASTIACH ICT technológia a jej využitie vo vyučovaní posunie našu školu do pokrokovosti a posilní ICT zručnosti absolventa, ktorý ubde lepšie fundovaný na aplikovanie ICT technológií do každodenného vyučovania hluchonemých a inak hendikepovaných študentov. ICT technológie všetkého druhu sú skvelou podporou každodennéhé vzdelávanie nepočujúcich, otvárajú im zroje informácií, pomáhajú skrze špeciálne edukačné a nápomocné programy. CLIL "Content and Language Integrated Learning" - tu sa nemožné stane skutočnosťou! Nepočujúci a inak hendikepovaní sa začnú učit angličtinu cez iné predmety, čím posilnia svoje jazykové zručnosti a tým otvoria pre seba možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce v Európskej únii. Krásne spestrenie vyučovania vzbudí záujem o vzdelávanie. Angličtina pre učiteľov odborných škôl - je kurz šitý na mieru pre naše potreby. Absolvent školenia získa jazykové kompetenicie, potrebné pre odborného učiteľa, inšpiruje sa kreatívnou metodikou vyučovania odborných predmetov. Jazyk a metodológia pre učiteľov AJ prinesie nové kreatívne nápady ako vzdelávať mladých ľudí, aké pomocné aktivity tvoriť pre hendikepovaných aby sa čo najlepšie naučili cudzí jazyk a boli perspektívnymi občanmi EU aj napriek svojmu hendikepu. "Teacher Refresher" - obnovovací kurz pre učiteľov prinesie celkové obnovenie, naštartovanie, motivovanie práce učiteľky anglického jazyka, ktorá neustále musí motivovať sama seba pri práci so žiakmi s postihnutím, ktorí učenie sa cudzieho jazyka považujú za pomerne náročné. Všetky aktivity prinesú vzácny tretí rozmer: medzinárodnú/európsku skúsenosť zo vzdelávacieho pobytu, kde sa naši zamestnanci môžu prepojiť s učiteľmi z celého sveta a tým do budúcna otvoria možnosti vzniku medzinárodných projektov.
Koordinátor:Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
Kremnica