Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000239
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7755 €
Sumár projektu:Cieľom projektu "Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu" je inovovať vzdelávací systém, kontinuálne zabezpečovať kvalitné a zároveň pre žiakov zaujímavé vzdelávanie, ponúknuť možnosť odborným zamestnancom základnej školy rozšíriť ich kompetencie v oblasti multikultúrneho vzdelávania a učenia sa cudzích jazykov. Rovnako ako posilniť ich kompetencie v oblasti organizácie vyučovacieho procesu, nových vyučovacích metód a nástrojov s dôrazom na európsky rozmer vzdelávania a jeho modernizáciu. Do projektu budú zapojení pedagogickí zamestnanci - učitelia cudzích jazykov a učitelia, ktorí vo svojich vyučovacích predmetoch aktívne využívajú IKT, ktorí majú aktívny záujem o ďalšie vzdelávanie a ktorých záujmom je neustála inovácia vyučovacích metód. Mali by to byť tvorivé osobnosti, ktoré majú záujem o modernizáciu vzdelávania a ktoré majú vnútornú motiváciu na zdokonaľovanie svojich jazykových kompetencií. Hlavnými aktivitami projektu budú zahraničné mobility v podobe jazykových a vzdelávacích kurzov, ktoré poskytnú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Projekt predpokladá interaktívnu spoluprácu účastníkov na jednotlivých aktivitách, workshopoch a diskusiách k jednotlivým úlohám. Budú využívať brainstorming, analytické riešenie problémových úloh, hranie rolí a skupinovú prácu. Účastníci projektu sa zdokonalia v angličtine, posilnia svoje komunikačné kompetencie, získajú kompetencie v používaní nových aj experimentálnych vzdelávacích metód, ktoré budú môcť zapracovať do svojej praxe, naučia sa hodnotiť vlastnú prácu, metódy. Dokážu využívať najnovšie poznatky o IKT technológiách, dokážu si vymieňať pedagogické znalosti a skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Nadobudnuté kompetencie sa stanú súčasťou ich vzdelávacieho programu, zároveň ich využijú na ďalšiu spoluprácu s organizáciami a kolegami v zahraničí. Realizácia podobných a porovnateľných aktivít u viacerých účastníkov umožní porovnať rôzne európske kultúry, ale aj vzdelávacie systémy. Zapojené organizácie získajú nových partnerov na medzinárodnú spoluprácu, vytvoria priestor na zdieľanie informácií a skúseností z praxe, získajú kompetentných pracovníkov schopných priniesť do praxe inovatívne postupy, budú môcť realizovať moderné a atraktívne vzdelávanie. Výsledky projektu zapracované do Školského vzdelávacieho programu budú napomáhať modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Demandice
Demandice