Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Narnijskí učitelia bez vrások"
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000213
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12350 €
Sumár projektu: Projekt "Narnijskí učitelia bez vrások" bol vytvorený pre učiteľov CZŠ Narnia ako odozva na každodennú vyťaženosť učiteľov pri hľadaní možností oživenia vyučovacieho procesu a získavaní nových metód a trendov vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole európskych rozmerov. V CZŠ Narnii kladieme osobitný dôraz na vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, budovanie kontaktov so svetom a zapájanie sa do siete európskych štruktúr. Vysoká kvalifikovanosť a priebežné vzdelávanie pedagógov umožní samotným učiteľom a neskôr aj ich žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu v rámci hodín anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ/aktivít v školskom klube, rozvoj jazykových kompetencií učiteľov a modernizácia školy s využitím prostriedkov IKT. Aktivity projektu sa realizujú cez absolvovanie výučbových kurzov v zahraničí. 6 pedagogických zamestnancov CZŠ Narnia absolvuje 1 a 2-týždenné pobyty v Írsku a na Malte v období júl/ august 2014. Zúčastnia sa 5 mobilít. Mobilita 1- ponúkne učiteľke anglického jazyka na 1. stupni ZŠ inovatívne postupy a možnosti vytvárania kreatívneho prostredia na hodinách anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. Učiteľka touto mobilitou by mala získať informácie o zábavných formách výučby mladších detí a nadviazať kontakty medzi učiteľmi cudzieho jazyka v zahraničí. Mobilita 2 - bude prínosom pre učiteľku anglického jazyka a všeobecných predmetov na1. stupni ZŠ s prezentovanými technikami a metódami vo výučbe anglického jazyka na 1.stupni ZŠ v rámci triedy a aj mimo nej. Mobilita bude dobrou možnosťou na nadviazanie kontaktov s inými pedagógmi daltonských základných škôl mimo územia Slovenska. Mobilita 3 - ktorú absolvuje vychovávateľka v školskom klube, poslúži na zlepšenie jazykových schopností pedagóga a osvojenie si nových metód vo výučbe jazyka cez mimoškolské aktivity na 1. a 2.stupni ZŠ. Počas mobility sa bude vychovávateľka venovať aj zbieraniu informácií o Malte, aby ich mohla využiť na aktivity školského klubu. Mobilita 4 - ponúkne pre učiteľku matematiky, biológie a anglického jazyka na 2. stupni ZŠ možnosti využitia IKT na hodinách angličtiny a iných prírodovedných predmetov a poslúži jej na rozvoj medzikultúrnych vzťahov. Mobilita 5 - bude prínosom pre učiteľku 1.stupňa ZŠ (školiteľku v oblasti daltonskej školy) a pre špeciálnu pedagogičku pôsobiacu v CZŠ Narnia. Mobilita prispeje k osvojeniu si základov anglického jazyka potrebného na absolvovanie kurzov a školení v rámci EU a pomôže im v štúdiu odbornej literatúry v anglickom jazyku. Štúdium cudzieho jazyka prispeje k ich osobnému a profesionálnemu rastu. Mobility budú zrealizované vzdelávacou agentúrou, s ktorou bude prekonzultovaná aj organizácia pobytov, doprava a bezpečnosť účastníkov projektu. Prínosom projektu bude zlepšenie kvality zamestnancov CZŠ Narnia a vytváranie podmienok pre moderné a kreatívne vyučovanie upriamené na jedinečnosť žiaka a jeho potenciál rozvíjajúci sa v rámci európskych štruktúr. Tento projekt je jedným z krokov ako úroveň vzdelania posunúť na vyššiu úroveň, získať možnosti na vytvorenie spolupráce s inou školou a získať poznatky o prezentovaní školy ako inštitúcie v európskych parametroch.
Koordinátor:Cirkevná základná škola - Narnia
Bratislava