Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania cudzích jazykov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000204
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:ZŠ Zázrivá sa nachádza v obci vzdialenej od okresného mesta 20 km. Je v nej zamestnaných 21 pedagogických pracovníkov. V súčasnosti navštevuje školu 260 detí zo Zázrivej vo veku od 6 do 15 rokov. Do školy dochádzajú len žiaci zo Zázrivej. Mnohí žiaci však dochádzajú každý deň do školy z jednotlivých dolín, aj niekoľko kilometrov vzdialených. Škola je prostredníctvom internetu otvorená poznatkom z celého sveta, vychádza však z kresťanských tradícií obce a v rámci edukačného procesu venuje primeranú pozornosť rovnako výchovnej aj vzdelávacej zložke. Je potrebné pripraviť žiakov na život v podmienkach otvoreného trhu práce , na život v rámci EÚ, na život v rámci celosvetovej globalizácie. Preto je jedným z hlavných cieľov školy výučba dvoch cudzích jazykov (anglického a nemeckého). Škola je zapojená aj do viacerých projektov, napr. SME v škole, Cambridge English Penfriends, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Partnerstvo so školami v Poľsku a Českej republike, Regionálna škola. Medzi ciele projektu patrí: informovanosť a prispôsobivosť k rozmanitým kultúram, rozvíjať medzipredmetové zručnosti, učiť sa zo skúseností, vplývať na osobný rast, získavať nezávislosť, učiť sa prispôsobiť, rozvíjať komunikačné zručnosti, zvyšovať jazykové kompetencie, osvojiť si nové metodické postupy, moderné metódy pre žiakov ESOL, praktické činnosti, ktoré môžu byť použité vo výučbe anglického jazyka v triede, aby sa hodiny stali angličtiny príťažlivejšími pre žiakov, vymieňať nápady a skúsenosti s pedagógmi s ostatnýchín, ktorí sa zúčastnia daného kurzu. Učiteľka ANJ vybratá do projektu skončila štúdium ANJ v roku 2011. Je jedinou učiteľkou ANJ na druhom stupni ZŠ. V súčasnosti sa pripravuje na druhú atestáciu a pobyt v anglicky hovoriacejine zameraný na tvorivosť v triede jej môže pomôcť zlepšiť odborné kompetencie, zvýšiť kvalitu vo výučbe a učení. Výber zahŕňa učiteľku, ktorá je zodpovedná, spoľahlivá, samostatná, pedantná, pracuje na svojom odbornom raste, rozvíja svoje pedagogické majstrovstvo pre dobro žiakov i celej školy. Vybraný kurz Creativity in the Classroom dodá vyučovaniu nový život. Nabáda nachádzať nové nápady a možnosti ako spestriť výučbu a pomôže používať angličtinu viac kreatívne. Témy zahŕňajú: Jazykové hry (napr. nezvyčajné gramatické cvičenia), používanie umenia a kreslenia, herecké techniky (napr. role-play), alternatívne metodológie (napr. celková fyzická odpoveď), kreatívne písanie (napr. poézia), vytváranie materiálov, vyučovanie nad rámec učebnice, využitie hudby a piesní, rozprávanie príbehov, vyučovanie s humorom: vtipy, kreslené rozprávky a neúmyselné chyby, technológia a kreativita. výstupy kurzu: zlepšiť angažovanosť na vyučovacej hodine, podporiť vzdelávanie vo vzdelávacom kontexte, zlepšiť kľúčové kompetencie a zručnosti pre prácu, šíriť osvedčené postupy na miestnej a národnej úrovni, zlepšiť kvalitu výučby a učenia, podporiť inovačné metódy výučby na základe praxe v medzinárodnom meradle, rozvíjať jazykové zručnosti a medzikultúrne povedomie, posilniť medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania. Učiteľka po návrate z jazykového kurzu zahrnie svoje nové poznatky do školského vzdelávacieho programu, čo ovplyvní kvalitu vzdelávania na niekoľko rokov. Škola sa aj naďalej bude podieľať na projektoch medzinárodnej spolupráce. Pre svojich kolegov zorganizujeme školenie a workshopy, učiteľka pripraví aj otvorenú hodinu pre svojich kolegov. Pre kolegov z ostatných škôl, ktorí patria do regiónu Orava, bude možnosť oboznámiť sa s novými metódami a poznatkami na predmetových združeniach v rámci jednotlivých okresov. Pre ostatných učiteľov v rámci SR bude vytvorený materiál (Word, PowerPoint), ktorý bude zverejnený na učiteľskom portáli www.zborovna.sk. Doteraz sa do systému zborovna.sk zapojilo vyše 50 000 pedagógov z 3 933 škôl zo Slovenska, Českej republiky a Poľska a počet príspevkov (ktoré pravidelne – denne pribúdajú do knižnice) dosiahol viac ako 100 000. Či projekt naplnil svoje ciele, zistíme pomocou viacerých aktivít. Jednou z aktivít bude účasť na otvorenej hodine, kde budeme môcť vidieť, či sú žiaci spokojní, motivovaní, aká je klíma v triede. Ďalšou aktivitou bude účasť na školení a workshope, ktorá bude pripravená pre pedagógov školy, tiež možnosť vidieť materiály na portáli zborovna.sk. V neposlednom rade to budú zlepšené výsledky žiakov. Ďalším výborným hodnotiacim kritériom bude absolvovanie druhej atestačnej skúšky.
Koordinátor:Základná škola, Zázrivá
Zázrivá