Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000202
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26765 €
Sumár projektu:Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou je plneorganizovanou základnou deväťročnou školou. V školskom vzdelávacom programe sú prioritnými témami výučba cudzích jazykov, prírodovedných predmetov. Škola dosahuje výborné výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Zapája sa do rôznych národných a medzinárodných projektov. Cieľmi projektu " Inovatívne vyučovacie metódy na základnej škole " sú : - inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov, - zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov ISCED 1 a ISCED 2 potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, prácu s IKT a programy pre rôzne predmety - hospitácie v partnerských školách - prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci našej školy v počte 12 účastníkov aktivity č.1 a 12 účastníkov aktivity č.2. Účastníkmi aktivít sú vyučujúce cudzích jazykov pre ISCED 1 a 2 - anglický, nemecký a francúzsky jazyk a vyučujúci ostatných predmetov. Všetci boli vybraní na základe strategického plánu rozvoja školy s ohľadom na rovnosť príležitostí pre všetkých. Aktivita č.1-Profesný rozvoj (staff training)- Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy- účasť na kurzoch Cieľom aktivity je inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov potrebných pri premene tradičných hodín na komunikačné, kde stredobodom nie je učiteľ, ale žiak – v záujme zvyšovania kvality školy ako inštitúcie poskytujúcej primárny stupeň vzdelania. Druhým cieľom tejto aktivity je zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, prácu s IKT a programy pre rôzne predmety. Vyučujúce anglického a nemeckého jazyka sa zúčastnia jazykových kurzov v zahraničí zameraných na metodológiu výučby cudzích jazykov so špecifikami pre ISCED 1 a ISCED 2, vyučujúca francúzskeho jazyka sa zúčastní jazykového kurzu na zvyšovanie jazykových zručností, ostatní vyučujúci sa zúčastnia jazykových kurzov na zvyšovanie jazykových zručností v anglickom jazyku / 4/ a nemeckom jazyku / 2/ . Aktivita č.2- Hospitácie Cieľmi aktivity je - získať informácie a prehľad o najnovších stratégiách vzdelávania v členskýchinách EÚ a vo svete a implementovať najlepšiu prax z celosvetových trendov do edukačnej praxe našej školy, - vytvárať priestor na výmenu nových skúseností a poznatkov súvisiacich s realizáciou vzdelávacích aktivít projektu so zahraničnými partnermi, - implementovať získané informácie a výstupné produkty z hospitácií do edukačnej praxe našej školy, - získané skúsenosti implementovať do edukačnej praxe základnej školy, riadenia a usmerňovania základnej školy a do stratégií školy v oblasti primárneho vzdelávania. Vyučujúce prvého stupňa a vedenie školy sa zúčastnia hospitácií v tureckej vzdelávacej inštitúcii zameraných na metódy vzdelávania ISCED 1, aplikáciu metódy CLIL v jednotlivých vyučovacích predmetoch, metodológiu výučby cudzích jazykov, manažment štátnej školskej inštitúcie a jej konkurencieschopnosti v sieti školských zariadení. Vyučujúci druhého stupňa zrealizujú hospitačnú činnosť v poľskej partnerskej škole zameranú na metódu CLIL a ďalšie netradičné metódy výučby zamerané na priority Európskej únie v oblasti vzdelávania. Výsledkom tohto projektu bude zlepšenie jazykových zručností ôsmich pedagogických pracovníkov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Ide najmä o komunikačné zručnosti, ktoré im umožnia doplnkové vzdelávanie v oblasti celosvetových trendov a zavedenie metódy CLIL vo vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov na našej škole. Ďalším prínosom bude absolvovanie kurzov metodológie výučby cudzích jazykov, ktorých sa zúčastnia štyria vyučujúci. Títo získajú praktické zručnosti a skúsenosti. Všetci absolventi vzdelávania okrem jazykových zručností budú obohatení o informácie o danejine, jej kultúre a školskom vzdelávacom systéme. Výsledkom hospitačnej činnosti bude pozorovanie vyučovacích metód a ich uplatnenie vo vyučovacom procese našej školy. Z hľadiska dlhodobých dopadov projektu patria medzi priame cieľové skupiny vyučujúci našej školy a nepriame cieľové skupiny , teda žiaci a ich rodičia majúce dosah na pozitívne zmeny vo vyučovacom procese , ako sú napr. inovatívne vyučovacie metódy, zjednodušenie výučby cudzieho jazyka, zmena klímy na vyučovacích hodinách. Čím kvalitnejšie vzdelávacie aktivity v oblasti výučby cudzích jazykov im budú ponúknuté, tým je pravdepodobnejší pozitívny posun v danej oblasti. Predpokladáme, že kvalitné jazykové vzdelávanie zvýši dopyt po cudzích jazykoch a z výsledkov projektu tak bude profitovať nielen škola, ale hlavne žiaci.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou
Partneri:SEMA BOZKIR ANAOKULU
İSTANBUL, Turkey
www.semabozkiranaokulu.meb.k12.tr