Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločná Európa
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000200
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22196 €
Sumár projektu:Gymnázium Ľudovíta Štúra patrí stabilne medzi tri najlepšie gymnáziá v Trenčianskomi. Má v klasickú štvorročnú a bilingválnu slovensko-francúzsku päťročnú formu na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Francúzskom. Našou prioritou je ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých odboroch a pripraviť ich na štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Zapájame našich študentov do rôznych projektov, súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni (viac na http://www.bilingval.sk/sutaze/) Môžu si vybrať z jazykov angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a ruština. Organizujeme výmenné pobyty do partnerských škôl vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Maďarsku aj Rusku. Sme skúškovým centrom pre medzinárodné francúzske skúšky DELF. Podporujeme našich pedagógov v ďalšom vzdelávaní a štúdiu, pretože si uvedomujeme, že kvalitný, odborne pripravený a motivovaný pedagóg produkuje konkurencieschopných študentov. Ciele projektu: Viacjazyčnosť je jednou zo základných požiadaviek Európskej únie, a preto je podpora jazykového vzdelávania jedným z jej cieľov. Kvalitné vzdelanie môže pomôcť mladým ľuďom, pretože im poskytuje tie zručnosti, ktoré sú potrebné na trhu práce. Naopak, nedostatok jazykových kompetencií je jednou z hlavných prekážok v účasti mladých ľudí v aktívnom živote v Európe. Naším hlavným cieľom je pripraviť odborne a jazykovo zdatných študentov, schopných úspešne študovať na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. K tomu potrebujeme kvalitných, odborne aj jazykovo pripravených pedagógov. Naším cieľom je zvyšovať súčasný štandard kvality štúdia na našej škole ponukou: - kvalitného štúdia prírodovedných predmetov - kvalitného štúdia jazykov - európsky otvoreného štúdia v spolupráci s partnerskými školami -ponukou rôznych medzinárodných projektov Počet a profil účastníkov a plánované aktivity: V priebehu jedného roka chceme poslať 10 pedagógov z celkového počtu 29 na jazykové stáže do zahraničia. Kolegyňa, ktorá začala učiť biológiu v bilingválnej sekcii tento rok by sa zúčastnila mesačnej stáže vo Francúzsku. Ďalej by absolvovali dvojtýždňové jazykové stáže: - vo Francúzsku (dvaja) - v Anglicku (štyria) - v Nemecku (dvaja) - v Španielsku (jeden) Účastníkov budú vyberať vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy na základe kritérií: - prístup k práci, plnenie si povinností, kvalita vzdelávania - zvyšovanie kvalifikácie, účasť na priebežnom vzdelávaní, motivácia - práca na projektoch, zapájanie sa do výmenných pobytov a medzinárodných aktivít - príprava študentov na súťaže a olympiády Očakávané výsledky a dopad projektu: Očakávame že absolvovaním jazykových stáží naši pedagógovia: - zlepšia úroveň kľúčových kompetencií a zručností, úroveň svojho jazyka, - získajú nové moderné metódy výučby jazyka, - rozšíria si poznatky o spôsobe života a mentalite v príslušnejine, - získajú nové kontakty, - budú motivovať študentov k štúdiu cudzích jazykov a poskytnú im zručnosti potrebné na trhu práce a v súťaživej ekonomike a živote spoločnosti, - prispejú k rozvoju digitálnych zručností a viacjazyčnosti pomocou inovácií a na študenta zameraného prístupu vo vyučovaní, - budú im vedieť poradiť pri získavaní informácií o možnostiach pobytu, štúdia, či práce v zahraničí, pri vyplnení prihlášok, pri písaní motivačných listov, či životopisov v cudzom jazyku, - budú im vedieť podať informácie o spôsobe života a zvykoch v danej krajine, - budú stimulovať aktívnu účasť mladých ľudí pri tvorbe politiky Európskej únie, účasť mladých na demokratickom živote v Európe, vychovávať ich k aktívnemu občianstvu, k sociálnemu cíteniu a solidarite. - budú schopní v spolupráci s partnerskými školami vyučovať aj v zahraničí Dlhodobé prínosy: Chceme: - v spolupráci s metodicko-pedagogickým centrom poskytovať školenia, kontinuálne vzdelávanie a konverzácie pre učiteľov cudzích jazykov a ešte viac zviditeľniť našu školu. - v spolupráci s kultúrnym odborom organizovať francúzske divadelné predstavenia pre širokú verejnosť, organizovať rôzne aktivity zamerané na medzikultúrne povedomie (súťaž v petangu, spoločné čítanie v knižnici ...). -rozšíriť družobné styky medzi našimi školami až na úroveň miest, ako sa nám to podarilo medzi mestami Cran-Gevrier (FR) a Trenčínom. Táto spolupráca sa realizuje rôznymi kultúrnymi aktivitami (napr. filmový festival) pri organizácii ktorého sa naša škola, pedagógovia aj študenti aktívne podieľajú. - zatraktívniť štúdium na našej škole výmenou pedagógov s partnerskými školami. Učitelia získajú profesionálny rozvoj, a študenti väčšie porozumenie pre iné národy, schopnosť reagovať a prispôsobiť sa. - uskutočniť recipročnú výmenu študentov medzi našimi partnerskými školami. Môžeme im ponúknuť výučbu viacerých jazykov kvalitnými pedagógmi, kultúrnu rozmanitosť. Veríme že uplatnenie našich študentov v praxi, konkurencieschopnosť a uplatnenie na trhu práce v celej Európe sa ešte viac zvýši.
Koordinátor:Gymnázium Ľ. Štúra
Trenčín