Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívny učiteľ - európsky rozmer školy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000148
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14245 €
Sumár projektu:ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice je cirkevná škola mestského typu, s počtom žiakov do 600. Potenciál žiakov, učiteľov v spolupráci s rodičmi a miestnou samosprávou vytvára tvorivé, bezpečné a komplexné vzdelávacie prostredie komunitného typu. Každoročne nad 90% žiakov odchádza študovať na gymnáziá. Projekt tvoria dve aktivity: A1: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov Táto aktivita plánuje účasť 11 učiteľov na 7 a 14 dňových kurzoch organizovaných prostredníctvom International Study Programmes (Veľká Británia) a ActiLingua Academy (Rakúsko) . Kurzy sú zamerané na zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov a tvorivé inovatívne metódy vyučovania. Cieľom aktivity A1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov je rozšíriť profesionálne portfóliá učiteľov o medzinárodný rozmer vzdelávania a následne zvýšiť úroveň vyučovania, aplikovať nové, tvorivé a inovatívne metódy a zvýšiť motiváciu pedagógov a študentov prostredníctvom získaných pedagogických stratégií. A2: Job shadowing V rámci tejto aktivity plánujeme job shadowing na Katolickej Szkole Podstawowej im. sw. Jadwigi Krolowej v Krakowe v Poľsku. Dvaja účastníci - učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie - budú pozorovať vyučovací proces, metódy a postupy, porovnávať efektivitu organizovania vyučovania a nachádzať inšpiráciu do svojej učiteľskej praxe. Cieľom aktivity A2 Job shadowing je získať nový pohľad na štandardy a stratégie vo vzdelávaní, porovnať vzdelávacie systémy iných európskychín so vzdelávacím systémom Slovenska, získať inšpiráciu a motiváciu pre prácu so žiakmi a vymeniť si nápady a skúsenosti s ďalšími učiteľmi zín EU. Počet účastníkov po zvážení a výbere je 13. Účastníci sú navrhnutí tak, aby sa dosiahol čo najväčší diseminačný efekt projektu a aby došlo k žiadaným zmenám na všetkých stupňoch vzdelávania od riadenia školy (riaditeľ), cez tvorivé metódy vyučovania na druhom stupni (5), cez tvorivú metodiku na prvom stupni (5), kde sa zúčastnia projektu – zástupca riaditeľa a vedúci MZ, 2 učitelia, vychovávateľka(1) pokrývajúca prácu v ŠKD a špeciálny pedagóg. Všetci účastníci projektu boli starostlivo vybraní, sú tvoriví, ochotní pracovať na svojom profesionálnom rozvoji a prinesú tak nový, medzinárodný rozmer do vyučovacieho aj mimovyučovacieho procesu školy. Realizáciou aktivít projektu očakávame výsledky vo viacerých rovinách: vyššia motivácia učiteľov a žiakov, získanie medzinárodných kontaktov, používanie tvorivých, inovatívnych metód, zvýšenie efektívnosti vyučovania, obohatenie ďalších kolegov získanými poznatkami a skúsenosťami, otvorenosť školy medzinárodným aktivitám, prezentácia skúseností na seminároch a otvorených hodinách, šírenie dobrého mena školy. Skúsenosť z medzinárodného prostredia bude prínosom pre učiteľov a neskôr aj pre žiakov. Z dlhodobého pohľadu získame a budeme prezentovať vedomosti, kompetencie a zručnosti pre život, tak aby sa naša škola mohla stať „učiacou sa komunitou“, byť konkurencieschopnou v regióne, podieľať sa na globalizovanej spoločnosti v EU a prispievať k nej.
Koordinátor:Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Košice
Partneri:KatolickaSzkolaPodstawowaimswJadwigiKrolowej
Kraków, Poland
www.jadwiga.edu.pl
International Study Programmes
CHELTENHAM, United Kingdom
www.International-Study-Programmes.org.uk